top of page
opt_404A1086.jpg

Algemene voorwaarden

Bloomiing Skin Boutique 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bloomiing en een cliënt waarop Bloomiing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Bloomiing en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Bloomiing tot al dan niet geneeskundige behandeling. Bloomiing is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Inspanningen

Bloomiing zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bloomiing zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De cliënt is zelf verantwoordelijk dat de reeks behandelingen m.b.t. SPMU tussen de 4 en 6 weken plaats vinden.

Toestemming

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan Bloomiing. Bloomiing kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Bloomiing om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Bloomiing is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bloomiing. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Bloomiing geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie

De cliënt dient Bloomiing op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien cliënt nalatig is geweest met het verstrekken van noodzakelijke informatie. Ligt de verantwoordelijkheid ten alle tijden bij de cliënt.

Betaling en tarieven

Bloomiing vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per tikkie te voldoen. Na een gemiste afspraak volgt een factuur. In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. Bloomiing is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen. Bloomiing is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.

Annulering
In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij Bloomiing af te zeggen.
Zegt de cliënt niet tijdig af, (binnen 24 uur) dan kan Bloomiing 50% het tarief van de behandeling in rekening brengen van de cliënt. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door Bloomiing geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt door Bloomiing wordt ontvangen. Bloomiing moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Bloomiing de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Bloomiing leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Bloomiing afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Bloomiing is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bloomiing. Bloomiing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bloomiing is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bloomiing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Bloomiing.

Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Bloomiing hoog in het vaandel. Bloomiing werkt volgens de richtlijnen van de GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Bloomiing. Bloomiing moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bloomiing de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Bloomiing en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of mediator. Zowel Bloomiing als de cliënt hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Bloomiing heeft cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De cliënt heeft de inspanningsverplichting om Bloomiing de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat Bloomiing geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Toepasselijk recht

Op de tussen Bloomiing en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging

Bloomiing behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Bloomiing vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Bloomiing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Bloomiing neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een Informed consent. Bloomiing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Bloomiing zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Bloomiing gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Geheimhouding

Bloomiing is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bloomiing verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.`

Beschadiging & diefstal

Bloomiing heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bloomiing meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bloomiing het recht de cliënt de toegang tot Bloomiing te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Social Media

Bloomiing is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de cliënt op Facebook en Instagram en waarvoor de cliënt toestemming heeft gegeven.

Overige voorwaarden

Het is helaas niet mogelijk om kinderen onder de 15 jaar mee te nemen naar een afspraak voor permanente make-up. In verband met hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan in de salon. Wij verzoeken u om uw mobiele telefoon tijdens de behandeling op stil te zetten of uit te zetten, voor de eigen rust.

bottom of page